Skip to Content

Práce z ICT I

Výběr prací z předmětu "Informační a komunikační technologie ve vzdělávání" přibližuje některé z aktuálních témat spojených s ICT , ale také kořeny dnešní techniky v podobě vědecko technické revoluce. Co říkají výzkumy a statistiky o vybavení ICT v základních školách?
 
Co říkají výzkumy a statistiky o IT vybavení na ZŠ?
 Práce se zabývá vybaveností informačními a komunikačními technologiemi (ICT) na základních školách v České republice. Konkrétně shrnuje statistická data z výzkumů České školní inspekce a Českého statistického úřadu zaměřená především na vybavenost základních škol osobními počítači a připojením k internetu obecně, ale i v krajském a mezinárodním srovnání. Dále tato práce shrnuje fakta týkající se kvality hardwaru, softwaru a jejich financování. V neposlední řadě je pak zmíněna i budoucnost ICT na českých základních školách.

SITES
Práce představuje výzkum SITES, který se zabýval ICT na základních a středních školách.  Cílem bylo zjištění a popsání stavu využití ICT na školách. Do výzkumu bylo zapojeno přes 30 zemí z celého světa.

ICT v špeciálnej pedagogike
Práce přibližuje tématiku zrakových postižení a dostupných elektronických pomůcek pro zrakové postižené. V další části se zaměřuje také na práci učitele s ICT pro zrakově postižené z hlediska dostupnosti informací pro jeho práci s technikou na internetu.
 
Moderná didaktická technika v dnešnom vzdelávaní
Práce se věnuje vymezení didaktické techniky, jejím druhům a moderním didaktickým technologiím a  možnostem jejich využití ve vzdělávacím procesu -  představuje využití počítače, interaktivní tabule, interaktivní učebnice, interaktivního tabletu, hlasovacích zařízení a jazykové laboratoře.

Civilizace na rozcestí: Společenské a lidské souvislosti vědeckotechnické revoluce
Práce představuje knihu Civilizace na rozcestí, která podává obraz vědecké a technické revoluce na pozadí střetávání společenských soustav.  Kniha představuje vědecko technickou revoluci, její vliv na společnost i různé aspekty života. VTR je mimo jiné charakteristická prudkým rozvojem vědy, přeměnou práce, zvýšení důležitosti vzdělání apod. Autoři se též snažili prognostikovat budoucí vývoj a řada jejich prognóz se již naplnila.